• P752304
    • Kilkenny limestone. Kilkenny, Ireland....